Aj keď si MS v hokeji tento rok nevychutnáš, nevešaj hlavu. Súťaž s KRUŠOVICAMI o kráľovské výhry pokračuje a každý týždeň ďalej žrebujeme o SMART TV, ročnú pivnú rentu a ďalšie ceny. Tak neváhaj, posielaj kódy spod uzáverov a uži si svoju výhru kráľovsky!

Štatút spotrebiteľskej súťaže značky Krušovice
,,Uži si hokej kráľovsky"

Preambula

Zmyslom tohto štatútu je záväzne upraviť pravidlá spotrebiteľskej súťaže s názvom „Uži si hokej kráľovsky“ (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej spotrebiteľskej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky tejto súťaže (ďalej ako „štatút“).
Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Účelom súťaže je zvýšenie informovanosti verejnosti a propagácia výrobkov značky Krušovice.

1. Organizátor súťaže a zmluvní partneri

Organizátorom súťaže je: spoločnosť Heineken Slovensko, a.s., so sídlom Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 528 391, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sa, vložka č.: 10074/N (ďalej len „organizátor“).
Zmluvní partneri organizátora sú:
Technický realizátor: DIGITAL VIRGO SPÓŁKA AKCYJNA, organizačná zložka, so sídlom: Šustekova 51, Bratislava 851 04, IČO: 47 334 983, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd.: Sro, vložka č. 2262/B, (ďalej len „technický realizátor“).

Web agentúra: MADE BY VACULIK, s.r.o. so sídlom: Búdková 28, 811 04 Bratislava, IČO: 35 761 814, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 18652/B (ďalej len „web agentúra“).

2. Čas a miesto konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v čase odo dňa 07.02.2020 do dňa 30.04.2020 na území Slovenskej republiky.
Prijímanie SMS správ s kódmi a kódov zaslaných cez web v zmysle tohto štatútu bude ukončené 30.04.2020. Za včas odoslanú SMS správu a kód cez web v zmysle tohto štatútu sa považujú tie SMS správy, ktoré budú doručené na SMS číslo 7772 a tie kódy, ktoré budú odoslané cez web najneskôr do 23:59:59 hod. tohto dňa.

3. Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej ako "súťažiaci“ alebo „účastník súťaže"), ktoré splnia podmienky stanovené týmto štatútom, s výnimkou osôb vylúčených zo súťaže, a to:

 • štatutárnych orgánov, majiteľov a zamestnancov organizátora, technického realizátora, web agentúry, distribútora výhier a ich blízkych osôb,
 • štatutárnych orgánov, majiteľov a zamestnancov, reklamných a promotion agentúr zúčastnených na tejto súťaži a iných zmluvných partnerov poverených organizáciou a zabezpečením tejto súťaže, alebo spoločností, ktoré sa na nej zúčastňujú iným spôsobom a ich blízkych osôb,
 • osôb, ktoré sú v dodávateľsko-odberateľskom vzťahu k organizátorovi vrátane ich zamestnancov a/alebo osôb vykonávajúcich pre nich činnosť na základe zmlúv upravených zákonom č. 311/2001 Z.z. zákonník práce.

Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Ak sa preukáže, že výherca je takouto vylúčenou osobou, výhra sa mu neodovzdá a prepadá v prospech organizátora. V prípade, ak takáto vylúčená osoba už výhru prevzala, je povinná bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora výhru organizátorovi vrátiť, respektíve nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.

Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže vyhlasujú, že:

 • súhlasia s podmienkami súťaže uvedenými v štatúte;
 • svoju účasť v súťaži budú uskutočňovať vo vlastnom mene a na vlastný účet.

4. Princíp súťaže

4.1 Zapojenie sa do súťaže

Do súťaže sa možno zapojiť kúpou piva  Krušovice 10° 0,5l vo vratnej fľaši,  Krušovice 12° 0,5l vo vratnej fľaši, Krušovice 10° v 0,5l plechovke alebo Krušovice 12° v 0,5l plechovke,  ktoré je v súťažnom dizajne a je označené slovom „MAJSTROVSKÁ SÚŤAŽ“ a pod uzáverom balenia sa nachádza  8 miestny kód (ďalej len „súťažný výrobok“). 8 miestny kód sa nachádza pod uzávermi súťažných výrobkov vo fľaši a  v plechovke.

Účastník súťaže sa do súťaže o výhry zapojí tak, že po zakúpení súťažného výrobku v dobe trvania súťaže pošle SMS správou alebo zadá cez web stránku www.krusovice.sk unikátny 8 miestny kód umiestnený pod uzáverom súťažného výrobku (ďalej ako „kód“). Zadávanie kódov cez web stránku www.krusovice.sk  je podmienené registráciou súťažiaceho.

Súťažiaci je v súťaži registrovaný pod telefónnym číslom, z ktorého zaslal SMS správu, alebo ktoré zadal na webovom rozhraní pri registrácií.

Každý prijatý platný kód je zaradený do žrebovania o výhry.

Zapojenie do súťaže:

a) prostredníctvom SMS správy

SMS správa musí mať nasledujúci tvar:

KRUSOVICE*Kod

Systém technického realizátora ako oddeľovací znak v texte SMS akceptuje akýkoľvek nealfanumerický znak okrem (_).

Príklad:

 • KRUSOVICE*a1a1a1a1 (8 miestny kód)

SMS je možné odosielať len z mobilných telefónov operátorov registrovaných v SR. Súťažné SMS správy sa odosielajú na telefónne číslo 7772. Cena zaslanej 1 SMS správy je účtovaná sadzbou podľa platnej tarify mobilného operátora súťažiaceho. Cena za spätnú SMS s informáciou ohľadne zapojenia sa do súťaže je max. 0,10 € s DPH.
Zaslaním SMS súťažiaci súhlasí s týmto štatútom.

Súťažné SMS je možné posielať zo štandardných mobilných čísel, pri ktorých je možné telefónne číslo identifikovať. SMS správy zo skrytých čísel sú zo súťaže vylúčené.

Unikátny kód môže byť odoslaný len z jedného telefónneho čísla. V prípade opakovaného zaslania unikátneho kódu z rôznych čísel mobilných operátorov nebude braný na zreteľ žiadny, okrem prvého obdržaného v databáze. Opakovaná účasť je možná s každým novým súťažným výrobkom. Zaradenie do žrebovania bude súťažiacemu potvrdené spätnou SMS správou. Jeden súťažiaci môže poslať neobmedzený počet SMS s kódmi. V jednej SMS správe môže poslať súťažiaci maximálne 1 unikátny kód.

Každý súťažiaci, ktorý odošle SMS správu v správnom tvare na správne telefónne číslo súťaže, bude spätne informovaný SMS správou o prijatí jeho unikátneho kódu do súťaže. V prípade zaslania SMS správy v nesprávnom tvare alebo s neplatným kódom dostane súťažiaci SMS odpoveď o neplatnosti zaslanej SMS správy. Organizátor ani technický realizátor nezodpovedá za funkčnosť sietí mobilných operátorov.

b) zapojenie cez web stránku www.krusovice.sk

Registrácia

Súťažiaci sa zaregistruje na stránke www.krusovice.sk. Registrácia na web stránke prebehne po zadaní telefónneho čísla. Na zadané telefónne číslo je poslané heslo – unikátny alfanumerický kód pre prihlásenie. V prípade straty alebo zabudnutia hesla, bude súťažiacemu odoslané heslo max. 2 x počas trvania súťaže do 24 hod. Prihlasovacie meno je telefónne číslo vo formáte 09xxzzzyyy, prípadne ak sa do súťaže registroval z pevnej linky, prihlasovacie meno je telefónne číslo v tvare medzimestská predvoľba a číslo vo formáte 0xxyyyyyyy.

Okrem telefónneho čísla je súťažiaci povinný uviesť aj vek. Uvedené dva údaje je súťažiaci povinný vyplniť pri registrácií, inak mu registrácia nie je umožnená. Údaj vek akceptuje iba numerické znaky od 0 do 99. Údaj vek sa vyžaduje od súťažiaceho iba raz, a to pri registrácií. V prípade, že súťažiaci zadá vek v rozmedzí od 0 do 17, súťažiacemu nie je povolené zapojiť sa do súťaže. Takémuto súťažiacemu nie je zaslané prístupové heslo cez SMS a nie je mu umožnené do WEB stránky súťaže opätovne sa zaregistrovať z rovnakého telefónneho čísla (aj v prípade zadania iného, konkrétneho veku). Pre tieto účely je súťažiaci o tejto skutočnosti informovaný textovou správou na stránke súťaže, ktorá sa mu objaví na obrazovke hneď po poslaní takejto žiadosti o registráciu.

Zaregistrovaním sa na web stránke súťažiaci súhlasí s týmto štatútom.

Vkladanie kódov:

Do vyhradeného riadku vyplní súťažiaci kód zo zakúpeného súťažného výrobku (napr. 1234567). Súťažiaci môže prostredníctvom WEB rozhrania poslať počas trvania súťaže neobmedzený počet kódov, pokiaľ sú každé iné a zároveň zhodujúce sa s kódmi z databázy ešte nepoužitých unikátnych kódov.

Súťažiaci môže prostredníctvom WEB rozhrania poslať za predchádzajúcu hodinu max. 10 kódov. V prípade, že prekročí tento limit, systém upozorní súťažiaceho na prekročenie stanoveného limitu. Platne prijaté kódy  sú tie kódy, ktoré systém technického realizátora akceptuje ako platný kód zaslaný cez WEB. V prípade, že súťažiaci prostredníctvom WEB rozhrania 5 krát po sebe vloží neexistujúci kód, nie je mu umožnené po dobu nasledujúcich 3 hodín vkladať do WEBu kódy.

Spoločné ustanovenia:

Do žrebovania môžu byť zaradené iba tie SMS správy a tie kódy cez web, ktoré spĺňajú kritériá definované v tomto štatúte. Organizátor si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť tie SMS a kódy zaslané cez web, ktoré nesplnia požiadavky stanovené v tomto štatúte, napr. chybné kódy alebo duplicitné kódy.

4.2 Výhry

V súťaži je možné súťažiť o nasledovné výhry:

 • 18x SMART TV LED Samsung UE55RU7172.UXXH s pivnou rentou na celý rok (366x  KRUŠOVICE 12° 0,5 l  v plechovke)

(ďalej len „hlavná výhra“)

 • 27x Voucher na konzumáciu v podniku v hodnote 80 € s DPH; zoznam prevádzok, v ktorých je možné voucher uplatniť, je dostupný na stránke www.krusovice.sk/vyhra  (ďalej aj ako „voucher“)
 • 180x Hokejový fanúšikovský dres a pivo KRUŠOVICE (4x KRUŠOVICE 12° 0,5 l  v plechovke) (ďalej aj ako „dres a pivo“)

(ďalej spolu aj ako „vedľajšie výhry“)

Počas trvania súťaže bude celkovo 9 žrebovaní o výhry:
06.03.2020 o 12:00 hod
Žrebuje sa z platných kódov prijatých v čase od 07.02.2020 00:00 do 05.03.2020 23:59:59. Žrebujú sa 2 hlavné výhry, 3x voucher a 20x dres a pivo.
13.03.2020 o 12:00 hod
Žrebuje sa z platných kódov prijatých v čase od 06.03.2020 00:00 do 12.03.2020 23:59:59. Žrebujú sa 2 hlavné výhry, 3x voucher a 20x dres a pivo.
20.03.2020 o 12:00 hod
Žrebuje sa z platných kódov prijatých v čase od 13.03.2020 00:00 do 19.03.2020 23:59:59. Žrebujú sa 2 hlavné výhry, 3x voucher a 20x dres a pivo.
27.03.2020 o 12:00 hod
Žrebuje sa z platných kódov prijatých v čase od 20.03.2020 00:00 do 26.03.2020 23:59:59. Žrebujú sa 2 hlavné výhry, 3x voucher a 20x dres a pivo.
03.04.2020 o 12:00 hod
Žrebuje sa z platných kódov prijatých v čase od 27.03.2020 00:00 do 02.04.2020 23:59:59. Žrebujú sa 2 hlavné výhry, 3x voucher a 20x dres a pivo.
10.04.2020 o 12:00 hod
Žrebuje sa z platných kódov prijatých v čase od 03.04.2020 00:00 do 09.04.2020 23:59:59. Žrebujú sa 2 hlavné výhry, 3x voucher a 20x dres a pivo.
17.04.2020 o 12:00 hod
Žrebuje sa z platných kódov prijatých v čase od 10.04.2020 00:00 do 16.04.2020 23:59:59. Žrebujú sa 2 hlavné výhry, 3x voucher a 20x dres a pivo.
24.04.2020 o 12:00 hod
Žrebuje sa z platných kódov prijatých v čase od 17.04.2020 00:00 do 23.04.2020 23:59:59. Žrebujú sa 2 hlavné výhry, 3x voucher a 20x dres a pivo.
01.05.2020 o 12:00 hod
Žrebuje sa z platných kódov prijatých v čase od 24.04.2020 00:00 do 30.04.2020 23:59:59. Žrebujú sa 2 hlavné výhry, 3x voucher a 20x dres a pivo.

Žrebovanie o výhry prebehne prostredníctvom automatizovaného systému technického realizátora.

Súťažiaci môže v každom žrebovaní vyhrať max. 1 výhru z 25 možných výhier.

Odovzdanie výhier

Výhercovia výhier budú technickým realizátorom informovaní o vzniku nároku na výhru prostredníctvom SMS správy.

Súťažiaci, ktorým vznikne nárok na výhru (hlavnú aj vedľajšie) budú upovedomení o nároku najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa žrebovania. Ak sa nepodarí súťažiacemu doručiť oznámenie o nároku na výhru, jeho nárok na výhru zaniká a organizátor je oprávnený rozhodnúť o ďalšom postupe.

Výhercovia výhier budú technickým realizátorom požiadaní o zaslanie kontaktných údajov (meno, priezvisko, adresa nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky, mesto, PSČ, vek) v správe informujúcej o výhre. Kontaktné údaje bude možné zadať zaslaním SMS s kontaktnými údajmi na číslo 7772 s kľúčovým slovom „VYHRA“ v lehote najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia správy o výhre. V prípade nedoručenia kontaktných údajov výhercom v danej lehote jeho nárok na výhru zaniká.

príklad:

VYHRA*meno*priezvisko*ulicacislo*mesto*psc*vek

Výhry budú zaslané výhercom na nimi uvedenú adresu do 10 kalendárnych dní od doručenia SMS správy s kontaktnými údajmi. Výherca môže byť požiadaný o predloženie uzáverov súťažného výrobku s výherným kódom na overenie. V prípade, že sa výherca nebude vedieť preukázať súťažným uzáverom, nárok na výhru mu zaniká.
Odovzdanie a prevzatie hlavnej výhry potvrdí výherca podpísaním preberacieho protokolu v okamihu jej prevzatia. Hodnota hlavnej výhry bude uvedená v preberacom protokole.
Ak si výherca výhru neprevezme, jeho nárok na výhru zaniká a organizátor je oprávnený s ňou naložiť podľa vlastného uváženia.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny spôsobu doručenia výhier.

Organizátor nezodpovedá za skutočnosť, že v registračnom formulári na webe alebo v SMS správe budú uvedené nesprávne kontaktné údaje alebo dôjde k zmene týchto údajov, a z tohto dôvodu nebude možné príslušného súťažiaceho kontaktovať.

Nikto z výhercov nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu, a to ani na takú, ktorá spĺňa štatút súťažiaceho definovaný pre účely tejto súťaže.

Výhru v tejto súťaži nie je možné v zmysle ust. § 845 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov súdne vymáhať, výmena výhry za peniaze v hotovosti alebo za iné nepeňažné plnenie je vylúčená.

Všeobecné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá, kedykoľvek bez udania dôvodov, alebo poskytnutia kompenzácie. Tento štatút je možné zmeniť iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže. V prípade podozrenia zo zneužívania pravidiel súťaže súťažiacim je organizátor oprávnený jednostranne vylúčiť takéhoto súťažiaceho zo súťaže a to aj bez jeho vedomia.
V prípade rozporu ustanovení štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia štatútu.
Účastníci súťaže nemôžu požadovať peňažité plnenie výmenou za výhry v súťaži, ani požadovať zámeny v položkách pri výhrach a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora než tie, ktoré sú uvedené v tomto štatúte. Výhru nie je možné previesť na inú osobu a na výhry zo súťaže neexistuje právny nárok.
V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné.
Organizátor nebude zodpovedať za prípadné odvody na zdravotné poistenie a daňové povinnosti súťažiacich a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v platnom a účinnom znení.
Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže svojou účasťou v súťaži, pričom tiež súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať.
Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor nie je zodpovedný za oneskorenie, prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry.
Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
Organizátor nie je zodpovedný za technické problémy akéhokoľvek druhu vrátane zlyhania alebo prerušenia fungovania telefónnych liniek, zlyhania alebo prerušenie fungovania sieťového hardwaru alebo softwaru.
Organizátor nie je zodpovedný za neoprávnený vstup do akejkoľvek časti zadávania kódov alebo údajov o nákupe, resp. neoprávnený vstup do akejkoľvek časti súťaže. Organizátor taktiež nie je zodpovedný za technickú alebo ľudskú chybu, ktorá sa môže vyskytnúť v procese administrácie súťaže alebo v procese administrácie zadaní kódov.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť výhry poskytnuté do súťaže. Výherca súhlasí s tým, že v médiách a propagačných a reklamných materiáloch môžu byť zverejňované aj zvukové a obrazové záznamy, ich meno a iné prejavy osobnej povahy podľa §11 a 12 zákona č. 40/1964 Zb. bezplatne.

 • Ochrana osobných údajov

Kontaktné údaje výhercov poskytnuté v súlade s čl. 5 štatútu predstavujú osobné údaje. V súťaži sa tak spracúvajú iba osobné údaje výhercov. Tieto osobné údaje budú spracúvané v rámci realizácie súťaže v súlade s platnými právnymi predpismi pre ochranu osobných údajov, najmä Nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („Nariadenie“).

V rámci realizácie súťaže vystupujú v zmysle Nariadenia:

 • organizátor ako prevádzkovateľ, pretože určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov výhercov ako súťažiacich. Kontaktným miestom pre výhercov ako dotknutých osôb je zodpovedná osoba organizátora (Privacy Officer, email: SK1-GDPR@heineken.com; kontaktný formulár dostupný aj na www.heinekenslovensko.sk/kontakty);
 • technický realizátor ako sprostredkovateľ, pretože spracúva osobné údaje výhercov v súťaži v rozsahu, pre účely a spôsobom stanoveným organizátorom v tomto štatúte. Spracúvanie osobných údajov technickým realizátorom sa spravuje osobitnou zmluvou podľa čl. 28 Nariadenia.

Zaslaním osobných údajov výhercom v súlade s čl. 5 štatútu poskytuje výherca organizátorovi svoje osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, kontaktná adresa, vek a telefonický kontakt za účelom realizácie všetkých práv a povinností ktoré im vyplývajú z tohto štatútu, a to:

 • identifikácie výhercu ako účastníka súťaže;
 • overenia splnenia podmienok účasti v súťaži stanovených týmto štatútom;
 • kontaktovanie a komunikáciu s výhercom,
 • odovzdanie výhry výhercovi,
 • overenie správnosti a platnosti údajov poskytnutých výhercom pri preberaní výhry.

Právnym základom spracúvania osobných údajov výhercu je tento štatút, ktorý momentom zapojenia výhercu ako súťažiaceho do súťaže predstavuje záväznú dohodu o podmienkach súťaže; spracúvanie osobných údajov výhercu ako súťažiaceho je tak nevyhnutné na plnenie tejto dohody zo strany organizátora a preto sa nevyžaduje súhlas výhercu ako dotknutej osoby.

Osobné údaje výhercov budú uchovávané po dobu 2 rokov odo dňa skončenia súťaže, prípadne aj dlhšie, ak je takéto uchovávanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti organizátora, a to na dobu takto stanovenú zákonom.

Poskytnutie osobných údajov výhercom je podmienkou pre odovzdanie výhry výhercovi (požiadavka potrebná na plnenie zmluvy). V prípade odmietnutia poskytnutia osobných údajov výhercom nemôže byť výhercovi odovzdaná výhra.

Organizátor týmto v súlade s Nariadením informuje výhercu o jeho práve:

 • požadovať od organizátora prístup k osobným údajom týkajúcim sa osoby výhercu;
 • na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • namietať proti spracovaniu osobných údajov;
 • na prenosnosť osobných údajov;
 • podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov).

Zmeny a účinnosť štatútu, dostupnosť pravidiel súťaže

Štatút upravuje práva a povinnosti súťažiacich a subjektov zúčastnených na realizácii spotrebiteľskej súťaže uskutočnenej podľa §4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Štatút sa stáva účinným dňom jeho zverejnenia na web stránke www.krusovice.sk.

V prípade otázok týkajúcich sa súťaže je pre súťažiacich dostupná bezplatná infolinka na čísle 0800 939 000 alebo na emailovej adrese info@krusovice.sk

Štatút je organizátor oprávnený kedykoľvek zmeniť zverejnením nového znenia štatútu na web stránke www.krusovice.sk. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže.

Úplné pravidlá súťaže v aktuálnom znení sú po celý čas konania súťaže k dispozícii na internetovej stránke www.krusovice.sk.

pravidlá si stiahni TU